Standardy jakości programu Erasmus Plus

Standardy jakości programu Erasmus Plus: Czym one są?


Program Erasmus+ ustanowił zestaw standardów jakości Erasmus Plus (Erasmus standardy jakości) dla projektów mobilności. Standardy te są niezbędne dla organizacji realizujących działania w ramach programu Erasmus+ i mają na celu zapewnienie udanego doświadczenia mobilności dla wszystkich uczestników.

Oto standardy jakości, do których jesteśmy zobowiązani w Espamob:

  1. Rygorystyczny dobór uczestników: Dbamy o wybór zmotywowanych i wykwalifikowanych kandydatów, oceniając ich umiejętności, motywację i dopasowanie do kryteriów programu.
  2. Spersonalizowane wsparcie: Zapewniamy każdemu uczestnikowi uważną, indywidualną opiekę, pomagając mu przygotować się do mobilności, zaspokajając jego potrzeby i zapewniając dobre samopoczucie podczas całego pobytu.
  3. Wysokiej jakości mobilność: Dążymy do zapewnienia wysokiej jakości staży zawodowych, wybierając odpowiednie organizacje przyjmujące i zapewniając uczestnikom zdobycie cennych umiejętności zawodowych.
  4. Monitorowanie i ewaluacja: Regularnie monitorujemy projekty mobilności, oceniając wyniki i informacje zwrotne od uczestników, aby stale ulepszać nasze usługi i zapewniać optymalne doświadczenia.
  5. Zgodność ze standardami bezpieczeństwa i ochrony: Przywiązujemy dużą wagę do bezpieczeństwa i ochrony uczestników, przestrzegając obowiązujących przepisów i zapewniając bezpieczne i odpowiednie warunki życia.

Wybierając Espamob, decydujesz się na mobilność, która spełnia standardy jakości Erasmus Plus. Zobowiązujemy się do oferowania wzbogacających, zawodowych i kulturalnych doświadczeń związanych z mobilnością, gwarantując jednocześnie zgodność z najwyższymi standardami programu.

W jaki sposób Espamob spełnia standardy jakości programu Erasmus Plus?


Integracja i różnorodność

Standardy Jakości Programu Erasmus Plus

Jako agencja pośrednicząca w mobilności Erasmus Plus, Espamob zobowiązuje się do przestrzegania zasad integracji i różnorodności we wszystkich swoich działaniach. Oznacza to, że

  1. Dostępność: Programy mobilności Espamob są otwarte dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia, płci, niepełnosprawności lub orientacji seksualnej. Podejmowane są środki w celu zapewnienia dostępności fizycznej i informacyjnej.
  2. Świadomość międzykulturowa: Espamob promuje zrozumienie międzykulturowe poprzez szkolenia poprzedzające mobilność, zachęcając uczestników do rozwijania umiejętności międzykulturowych i doceniania różnic kulturowych.
  3. Równe szanse: Wszyscy uczestnicy korzystają z tych samych możliwości i korzyści podczas mobilności. Espamob jest zaangażowany w walkę z dyskryminacją i promowanie równych szans dla wszystkich.
  4. Dostosowanie do konkretnych potrzeb: Szczególną uwagę zwraca się na potrzeby uczestników, takie jak te związane z niepełnosprawnością lub zdrowiem. Wprowadzane są odpowiednie środki, aby zapewnić ich pełne uczestnictwo.
  5. Świadomość różnorodności: Espamob zachęca do wzmacniania różnorodności kulturowej, społecznej i językowej poprzez uświadamianie uczestnikom jej znaczenia. Wzajemny szacunek, integracja i zrozumienie różnic są promowane jako atuty rozwoju osobistego i zawodowego.

Aktywny udział w sieci organizacji Erasmus

Espamob uważa aktywne uczestnictwo w sieci organizacji Erasmus za niezbędne, współpracując z innymi organizacjami w celu oferowania wysokiej jakości programów mobilności, dzielenia się informacjami i zasobami, uczestniczenia w działaniach sieciowych oraz monitorowania i oceny działań mobilnościowych zgodnie ze standardami jakości Erasmus Plus.

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność środowiskowa

W odniesieniu do zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności za środowisko Espamob podnosi świadomość uczestników w zakresie zrównoważonego rozwoju, preferuje zrównoważone opcje, takie jak transport niskoemisyjny i przyjazne dla środowiska zakwaterowanie, odpowiednio zarządza odpadami i przestrzega przepisów dotyczących ochrony środowiska. Zaangażowanie w zrównoważony rozwój i odpowiedzialność za środowisko ma fundamentalne znaczenie dla zdolności Espamob do oferowania przyjaznych dla środowiska doświadczeń w zakresie mobilności.

Standardy Jakości Programu Erasmus Plus

Standardy jakości Erasmus plus - Zobowiązanie Espamob: Jakość dla uczestników


Odpowiedzialność

Odpowiedzialność

Jako agencja mobilności Espamob przyjmuje odpowiedzialność za wyniki i jakość swoich działań zgodnie ze standardami jakości programu Erasmus Plus.

Agencja jest w pełni odpowiedzialna za realizację działań, niezależnie od zaangażowania innych organizacji lub osób. Espamob musi podejmować kluczowe decyzje w całym procesie wdrażania, zapewniając, że wszystkie zadania mające bezpośredni wpływ na wyniki działań są zgodne z ustalonymi standardami jakości.

Odpowiedzialność ta obejmuje wszystkie aspekty działań w ramach programu Erasmus, aby zapewnić zadowolenie uczestników i osiągnięcie wyznaczonych celów.

Przygotowanie

Starannie wybieramy firmy goszczące, aby zapewnić uczestnikom środowisko sprzyjające nauce i rozwojowi. Przed każdą mobilnością organizujemy wizytę przygotowawczą, aby zapoznać uczestników z firmami przyjmującymi, poznać opiekunów i zapoznać ich z nowym środowiskiem.

Zapewniamy studentom spersonalizowane „pakiety powitalne” zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące ich stażu. Naszym celem jest zapewnienie, aby każdy uczestnik czuł się dobrze przygotowany i wspierany przez całe swoje doświadczenie.

W Espamob jesteśmy zaangażowani w przygotowywanie mobilności, które spełniają standardy jakości Erasmus Plus, promując wzbogacające i satysfakcjonujące doświadczenie, w którym uczestnicy rozwijają swoje umiejętności zawodowe we wspierającym środowisku.

Partnerzy

Silna i przejrzysta współpraca między agencjami mobilności i partnerami jest niezbędna do zapewnienia, że partnerzy spełniają standardy jakości Erasmus Plus.

Wymaga to wspólnego planowania, wdrażania i oceny działań. Kluczowe jest jasne określenie ról i obowiązków każdego z partnerów, zapewniając sprawiedliwy podział zadań.

Regularna i otwarta komunikacja między agencjami mobilności i partnerami jest również niezbędna do zapewnienia jakości działań, promując w ten sposób pozytywne doświadczenia dla wszystkich zaangażowanych.

Wybór uczestników

W Espamob jesteśmy zaangażowani w przejrzysty, sprawiedliwy i inkluzywny wybór uczestników programu Erasmus. Zachęcamy instytucje edukacyjne do zapewnienia sprawiedliwego wyboru kandydatów do mobilności w ramach programu Erasmus Plus.

Naszą ambicją jest zapewnienie każdemu studentowi, niezależnie od jego pochodzenia, możliwości zdobycia bogatego doświadczenia za granicą w Hiszpanii.

Jesteśmy zobowiązani do wspierania każdego kandydata podczas całej jego podróży w ramach programu Erasmus, od procesu aplikacyjnego aż do powrotu, zapewniając, że sprawiedliwość i integracja są promowane na każdym etapie.

Poproś o bezpłatną wycenę

Masz pomysł na projekt Erasmus + w Hiszpanii i szukasz niezawodnego partnera, który Cię wesprze? Espamob jest tutaj, aby pomóc! Oferujemy bezpłatną, niezobowiązującą wycenę, która pomoże Ci zarządzać projektem mobilności.

Doradzimy w zakresie celów, czasu trwania projektu i sposobu jego finansowania. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz sieci organizacji i firm partnerskich możemy zaoferować spersonalizowane wsparcie spełniające określone potrzeby. Skontaktuj się z nami już teraz, aby omówić swój projekt i uzyskać bezpłatną wycenę.

Wsparcie i wskazówki Espamob dla uczestników


Działania następcze i wskazówki

Agencje mobilności Erasmus+ są zobowiązane do opracowania planów monitorowania i oceny oraz wyznaczenia mentora wspierającego uczestników. W Espamob wprowadziliśmy spersonalizowaną strategię działań następczych, aby zapewnić płynny przebieg mobilności. Każdy student ma opiekuna w firmie przyjmującej i doradcę Espamob przez cały okres mobilności. Jesteśmy tutaj, aby wspierać Cię na każdym etapie Twojego projektu i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.

Wsparcie językowe

Agencje mobilności Erasmus+ są odpowiedzialne za zapewnienie odpowiedniego szkolenia językowego, które spełnia osobiste i zawodowe potrzeby uczestników. W Espamob oferujemy uczestnikom możliwość wzięcia udziału w kursach językowych, aby ułatwić im integrację z firmą. Kursy hiszpańskiego są dostępne na różnych poziomach, od początkującego do zaawansowanego, a używane słownictwo jest dostosowane do sektora, w którym studenci będą odbywać staż zawodowy.

Praktyczne ustalenia

Agencje mobilności Erasmus+ są odpowiedzialne za jakość praktycznych i logistycznych aspektów, takich jak podróż, zakwaterowanie, ubezpieczenie itp. W Espamob dbamy o zakwaterowanie, transport i formalności administracyjne, aby zagwarantować jakość tych działań.

Naszym zobowiązaniem jest zapewnienie niezawodnych usług wysokiej jakości, aby zorganizować udaną mobilność uczestników.

Ocena efektów uczenia się

Efekty uczenia się są jasno określone dla każdego uczestnika przed rozpoczęciem działania, a ich postępy są monitorowane przy odpowiednim wsparciu. Espamob organizuje ewaluację na koniec kursu, aby zidentyfikować nabyte umiejętności i obszary wymagające poprawy, promując w ten sposób rozwój zawodowy uczestników.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji zwrotnych od uczestników

Informacje zwrotne od uczestników są niezbędne do doskonalenia naszych działań. W Espamob przywiązujemy dużą wagę do ich opinii, które pozwalają nam oceniać i ulepszać nasze projekty we współpracy z naszymi szkołami partnerskimi.

Regularnie zbieramy ich komentarze i konstruktywnie wykorzystujemy je do poprawy naszych wyników i oferowania jeszcze lepszych doświadczeń związanych z mobilnością.

Utrzymujemy również regularną komunikację z firmami przyjmującymi, aby zoptymalizować nasze praktyki. Naszym celem jest oferowanie wysokiej jakości mobilności w ramach programu Erasmus+ poprzez uważne słuchanie uczestników i ciągłe dążenie do poprawy.

Publiczne uznanie finansowania UE

Aby spełnić standardy jakości Erasmus Plus, agencje mobilności muszą uzasadnić swój udział w programie Erasmus i poinformować uczestników o pochodzeniu finansowania.

W Espamob udostępniamy informacje o grantach Erasmus+ na naszych platformach komunikacyjnych i organizujemy konferencje, aby uświadomić szerokiemu gronu odbiorców możliwości oferowane przez program.

Współpracujemy z partnerami i szkołami zawodowymi w celu promowania mobilności w ramach programu Erasmus+. Naszym celem jest aktywne informowanie naszej społeczności i zachęcanie do uczestnictwa osób uprawnionych.

 

Espamob Erasmus partner in Spain